Có 1 kết quả:

tiē xī

1/1

tiē xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

terpene (chemistry)