Có 1 kết quả:

yíng guāng lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bright green
(2) chartreuse