Có 1 kết quả:

yíng yàn ㄧㄥˊ ㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) light of firefly
(2) firefly