Có 1 kết quả:

yíng shí

1/1

yíng shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fluorite CaF2
(2) fluorspar
(3) fluor