Có 1 kết quả:

yíng yǎng bù liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) malnutrition
(2) undernourishment
(3) deficiency disease
(4) dystrophy