Có 1 kết quả:

yíng jiàn

1/1

yíng jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to build
(2) to construct