Có 1 kết quả:

yíng qiú

1/1

yíng qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seek
(2) to strive for