Có 1 kết quả:

yíng shēng

1/1

yíng shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to earn a living
(2) a livelihood