Có 1 kết quả:

yíng rào

1/1

yíng rào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to linger on
(2) to hover
(3) to encircle