Có 1 kết quả:

xiāo rán

1/1

xiāo rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) desolate
(2) empty