Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Tổng nét: 11
Bộ: cǎo 艸 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨丨フ丨丶一丶ノ一ノ
Thương Hiệt: TNLH (廿弓中竹)
Unicode: U+8428
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: tát
Âm Nôm: tát
Âm Quảng Đông: saat3

Tự hình 2

Dị thể 1

1/2

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Bodhisattva
(2) surname Sa

Từ ghép 75

Àng gé lǔ Sà kè xùn 盎格鲁萨克逊Dá lèi sī Sà lā mǔ 达累斯萨拉姆Měi shǔ Sà mó yà 美属萨摩亚Mǐ gé ěr · dé · Sāi wàn tí sī · Sà wéi dé lā 米格尔德塞万提斯萨维德拉Sà bā dé luó 萨巴德罗Sà bó 萨博Sà dá mǔ 萨达姆Sà dá mǔ · Hóu sài yīn 萨达姆侯赛因Sà dá tè 萨达特Sà dé 萨德Sà dé ěr 萨德尔Sà dé ěr shì 萨德尔市Sà dí kè 萨迪克Sà dì 萨蒂Sà dīng ní yà Dǎo 萨丁尼亚岛Sà ěr 萨尔Sà ěr bù lǚ kěn 萨尔布吕肯Sà ěr cí bǎo 萨尔茨堡Sà ěr hǔ zhī zhàn 萨尔浒之战Sà ěr kē qí 萨尔科奇Sà ěr kē qí 萨尔科齐Sà ěr pǔ sī bǎo 萨尔普斯堡Sà ěr tú 萨尔图Sà ěr tú qū 萨尔图区Sà ěr wǎ duō 萨尔瓦多Sà ěr wēn jiāng 萨尔温江Sà ěr zhōu 萨尔州Sà fēi 萨菲Sà fēi Wáng cháo 萨非王朝Sà gā 萨嘎Sà gā xiàn 萨嘎县Sà gá dá wá jié 萨噶达娃节Sà gé lè bù 萨格勒布Sà hā luò fū 萨哈洛夫Sà hǎ luó fū 萨哈罗夫Sà hǎ luó fū jiǎng 萨哈罗夫奖Sà hǎ luó fū Rén quán jiǎng 萨哈罗夫人权奖Sà hè dàn gāo 萨赫蛋糕Sà jiā 萨迦Sà jiā xiàn 萨迦县Sà kǎ shí wéi lì 萨卡什维利Sà kē qí 萨科齐Sà kè lā mén tuō 萨克拉门托Sà kè luò fū 萨克洛夫Sà kè luò fū Jiǎng 萨克洛夫奖Sà kè sēn 萨克森Sà kè sēn zhōu 萨克森州Sà kè xùn 萨克逊Sà lā dīng 萨拉丁Sà lā gē sà 萨拉戈萨Sà lā màn kǎ 萨拉曼卡Sà lā rè wō 萨拉热窝Sà lā sēn Dì guó 萨拉森帝国Sà lán sī kè 萨兰斯克Sà lǐ 萨里Sà lǐ jùn 萨里郡Sà lì 萨莉Sà mǎ lán qí 萨马兰奇Sà mǎn jiào 萨满教Sà mǐ rén 萨米人Sà mó 萨摩Sà mó lín 萨摩麟Sà mó yà 萨摩亚Sà mó yē quǎn 萨摩耶犬Sà mó yé 萨摩耶Sà mò sāi tè jùn 萨默塞特郡Sà nà 萨那Sà sāng Wáng cháo 萨桑王朝Sà shān Wáng cháo 萨珊王朝Sà sī kā chè wēn 萨斯喀彻温Sà sī kǎ tōng 萨斯卡通Sà tè 萨特Sà wǎ Hé 萨瓦河Shèng Sà ěr wǎ duō 圣萨尔瓦多Xī Sà mó yà 西萨摩亚

giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: bồ tát 菩薩)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 薩.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 薩

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xem 菩薩;
② [Sà] (Họ) Tát.

Từ ghép 98

Ā ěr sà sī 阿尔萨斯Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂萨里Ā kè sài Hā sà kè zú Zì zhì xiàn 阿克塞哈萨克族自治县Ā sà dé 阿萨德Ā sà mǔ 阿萨姆Àì sà kè 艾萨克Àì sà kè · Niú dùn 艾萨克牛顿Áó dé sà 敖德萨Àò lǐ sà bāng 奥里萨邦Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈萨克自治县Bā sà 巴萨Bǐ sà 比萨bǐ sà bǐng 比萨饼Bǐ sà Xié tǎ 比萨斜塔Bù lā sà shì 布拉萨市Dá lán sà lā 达兰萨拉Dà shì zhì Pú sà 大势至菩萨Dà yuàn Dì zàng Pú sà 大愿地藏菩萨Dé kè sà sī 得克萨斯Dé kè sà sī 德克萨斯Dé kè sà sī zhōu 得克萨斯州Dé kè sà sī zhōu 德克萨斯州Dì zàng Pú sà 地藏菩萨Dì zàng wáng Pú sà 地藏王菩萨Fó luó lún sà 佛罗伦萨Fú mó sà 福摩萨Gē sà kè 哥萨克Gé sà ěr 格萨尔Guān shì yīn Pú sà 观世音菩萨guān yīn pú sà 观音菩萨Hā sà kè 哈萨克Hā sà kè rén 哈萨克人Hā sà kè sī tǎn 哈萨克斯坦Hā sà kè wén 哈萨克文Hā sà kè yǔ 哈萨克语Hā sà kè zú 哈萨克族Hàn sà tóng méng 汉萨同盟Háo sà yǔ 豪萨语huó pú sà 活菩萨Jí mù sà ěr 吉木萨尔Jí mù sà ěr xiàn 吉木萨尔县Jīn gāng sà duǒ 金刚萨埵Jīn gāng shǒu Pú sà 金刚手菩萨Jīn shā sà 金沙萨Kǎ sà bù lán kǎ 卡萨布兰卡Kǎ sà nuò wǎ 卡萨诺瓦Kān sà sī 堪萨斯Kān sà sī zhōu 堪萨斯州Kē sà qí bìng dú 柯萨奇病毒Lā sà 拉萨Lā sà Shì 拉萨市Lā sà Tiáo yuē 拉萨条约Léi kè sà sī 雷克萨斯Lóng shù Pú sà 龙树菩萨Lú sà kǎ 卢萨卡Mǎ sà zhū sài 马萨诸塞Mǎ sà zhū sài zhōu 马萨诸塞州méi sà lín 梅萨林Mén sà 门萨Méng bā sà 蒙巴萨Mí lè Pú sà 弥勒菩萨Mó sà dé 摩萨德Mù lěi Hā sà kè Zì zhì xiàn 木垒哈萨克自治县Mù sà wéi 穆萨维Nà wǎ sà 纳瓦萨ní pú sà 泥菩萨ní pú sà guò jiāng , zì shēn nán bǎo 泥菩萨过江,自身难保Pà sà tè 帕萨特pī sà 批萨pī sà 披萨pí sà bǐng 皮萨饼pú sà 菩萨Pǔ xián Pú sà 普贤菩萨Ruì sà 瑞萨sà dì 萨蒂sà hǎ nuò fū 萨哈诺夫sà hǎ nuò fū rén quán jiǎng 萨哈诺夫人权奖sà kè 萨克sà kè sī 萨克斯sà kè sī fēng 萨克斯风sà kè sī guǎn 萨克斯管Sà lā gē sà 萨拉戈萨sà qí mǎ 萨其马sà sī 萨斯sà sī bìng 萨斯病Tè lǐ sà 特里萨wǎ sà bǐ 瓦萨比Wéi sà 维萨Wéi tuó Pú sà 韦驮菩萨Wén lái Dá lǔ sà lán guó 文莱达鲁萨兰国Wén shū Pú sà 文殊菩萨Wén shū shī lì Pú sà 文殊师利菩萨Wū pǔ sà lā 乌普萨拉Xī lā kù sà 锡拉库萨Xū kōng zàng Pú sà 虚空藏菩萨Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu 伊犁哈萨克自治州Yī lì sà bái 伊莉萨白Yī sà kǎ 伊萨卡