Có 1 kết quả:

Sà kè sēn

1/1

Sà kè sēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sachsen or Saxony, Bundesland in east of Germany, bordering on Poland and Czech republic, capital Dresden 德累斯頓|德累斯顿[De2 lei4 si1 dun4]