Có 1 kết quả:

Sà gá dá wá jié

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tibetan festival on 15th April marking Sakyamuni's birthday