Có 1 kết quả:

Sà lā dīng

1/1

Sà lā dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Saladin (c. 1138-1193)