Có 1 kết quả:

Sà lā màn kǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Salamanca, Spain