Có 1 kết quả:

Sà lā sēn Dì guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Saracen Empire (medieval European name for Arab empire)