Có 1 kết quả:

Sà mó yé

1/1

Sà mó yé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Samoyed (dog)