Có 1 kết quả:

Sà mó yē quǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Samoyed (dog)