Có 1 kết quả:

Sà mó lín

1/1

Sà mó lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Samotherium (early giraffe)