Có 1 kết quả:

Sà sī kǎ tōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Saskatoon city, Saskatchewan, Canada