Có 1 kết quả:

Sà sāng Wáng cháo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sassanid Empire of Persia (c. 2nd-7th century AD)