Có 1 kết quả:

Sà dá mǔ · Hóu sài yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Saddam Hussein