Có 1 kết quả:

wàn zhàng gāo lóu píng dì qǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) towering buildings are built up from the ground (idiom)
(2) great oaks from little acorns grow