Có 1 kết quả:

wàn shì dà jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

everything is fine (idiom); all is well with the world