Có 1 kết quả:

wàn shì qǐ tóu nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

the first step is the hardest (idiom)