Có 1 kết quả:

wàn dài qiān qiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

after innumerable ages