Có 1 kết quả:

wànr bā qiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

ten thousand or almost ten thousand