Có 1 kết quả:

wàn nián lì

1/1

wàn nián lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perpetual calendar
(2) ten thousand year calendar
(3) Islamic calendar introduced to Yuan China by Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁