Có 1 kết quả:

wàn yìng líng dān

1/1

Từ điển Trung-Anh

panacea