Có 1 kết quả:

wàn shuǐ qiān shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ten thousand crags and torrents (idiom); the trials and tribulations of a long journey
(2) a long and difficult road

Một số bài thơ có sử dụng