Có 1 kết quả:

wàn wú yī shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

surefire; absolutely safe (idiom)