Có 1 kết quả:

wàn néng gěng quǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Airedale terrier