Có 1 kết quả:

wàn biàn bù lí qí zōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

many superficial changes but no departure from the original stand (idiom); plus ça change, plus ça reste la mème chose