Có 1 kết quả:

luò rù fǎ wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fall into the net of justice (idiom); finally arrested