Có 1 kết quả:

luò yè zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) deciduous plant
(2) deciduous vegetation