Có 1 kết quả:

luò chā

1/1

luò chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drop in elevation
(2) (fig.) gap (in wages, expectations etc)
(3) disparity