Có 1 kết quả:

luò yú xià fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be at a disadvantage