Có 1 kết quả:

luò luò dà fāng

1/1

luò luò dà fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of one's conduct, speech etc) natural and unrestrained