Có 1 kết quả:

luò yè céng

1/1

luò yè céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

leaf litter