Có 1 kết quả:

luò jiè

1/1

luò jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay
(2) to reside (old)