Có 1 kết quả:

luò nàn

1/1

luò nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet with misfortune
(2) to fall into dire straits

Một số bài thơ có sử dụng