Có 1 kết quả:

Yè lì qīn

1/1

Yè lì qīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Yeltsin (name)
(2) Boris Yeltsin (1931-2007) first post-communist president of Russia 1991-1999