Có 1 kết quả:

yè zi

1/1

yè zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foliage
(2) leaf
(3) CL:片[pian4]