Có 1 kết quả:

yè zi bǎn

1/1

yè zi bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(Taiwan) fender (automotive)