Có 1 kết quả:

yè lǐ tíng

1/1

yè lǐ tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Michael Grant Ignatieff (1947-), leader of the Liberal Party of Canada