Có 1 kết quả:

yè mài xù

1/1

yè mài xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leaf venation (botany)
(2) the pattern of veins on a leaf, characteristic of each species