Có 1 kết quả:

yè tái

1/1

yè tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

liverwort (Jungermannia lanceolata)