Có 1 kết quả:

Yè lǐ wēn

1/1

Yè lǐ wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yerevan, capital of Armenia (Tw)