Có 1 kết quả:

Yè mén

1/1

Yè mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yemen (Tw)