Có 1 kết quả:

yè bí fú

1/1

yè bí fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 台灣葉鼻蝠|台湾叶鼻蝠[Tai2 wan1 Ye4 bi2 fu2]